Cecilia (M) i Dagens Industri

Cecilia (M) skriver i Dagens Industri om förändringar av försvarets logistik. Försvarsmaktens verkstäder utmanas och det blir fler utövare i samband med att FMV (Försvarets Materielverk) tar över verkstäder och logistik.

Det är en reform som omfattar 1500 anställda och som beräknas minska Försvarets kostnader med 760 miljoner kronor. Effektiviseringarna frigör resurser till försvarets kärnverksamhet och bidrar dessutom till omställningen till ett användbart och tillgängligt försvar.

Läs artikeln i sin helhet nedan.

Försvaret ska lära av andra

Trygghet och säkerhet är grunden i vårt demokratiska samhälle. Försvarslogistik kan jämföras med Försvarsmaktens blodomlopp som gör det möjligt att upprätthålla svensk försvarsförmåga – vår trygghet.

Under dessa första dagar i januari omfattas hela 1 500 anställda i Försvarsmakten, när Försvarets Materielverk (FMW) tar över verkstäder och logistik m m. En av de största personförändringarna som görs inom den nu pågående historiska och stora försvarsreformen. Syftet är att frigöra resurser till försvarets kärnverksamhet; förbandsverksamheten och insatsorganisationens uppbyggnad med utbildning, övning och anställning av soldater. Det är ett viktigt led i omställningen till ett mer användbart och tillgängligt försvar, som stärker Sveriges försvarsförmåga.

År 2008 identifierade Försvarsberedningen med dåvarande sju riksdagspartierna ett behov av effektivisering och anpassning av försvarets stödverksamhet dvs logistik, administration och materielförsörjning. Regeringen har därefter utrett och analyserat hur dessa effektiviseringar ska genomföras. Efter att ha lyssnat in synpunkter från remissinstanser gav regeringen Försvarsmakten och FMV i uppdrag att själva utforma hur effektiviseringar inom materiel- och logistikförsörjning ska genomföras – på ett långsiktigt hållbart sätt som fungerar i låg som hög beredskap. Här och nu.

Nu genomförs förnyelsen av försvarslogistiken. Logistiken professionaliseras, verkstäder utmanas och det blir fler utförare. Nu prövas man mot omvärldens krav. Det är en förändring som många Försvarsministrar talat om, flera utredningar pekat på och som många har efterfrågat. Inte minst omkringliggande samhälle som sett möjligheter men inte fått chansen att vara med att förbättra verkstäder och försvarslogistik.

Det är en unik överenskommelse mellan två stora försvarsmyndigheter som åtagit sig att genomföra effektiviseringar. Regeringen avser att noga följa effektiviseringsprocessen. Därför ger regeringen i dagarna Statskontoret i uppdrag att följa omställningen och löpande återkomma med rekommendationer. Utöver tidigare effektiviseringar inom stödverksamheten bedömer regeringen att kostnaderna ytterligare bör kunna minskas med ca 760 miljoner kronor per år.

Beslutsvägarna blir kortare. Nu blir det en tydligare rollfördelning mellan Försvarsmakten som beställare och FMV som leverantör av materiel och försvarslogistik. Huvuddelen av Markverkstadsenheten samt Marin- och Flygverkstäderna överförs från Försvarsmakten till FMV. FMLOG:s nuvarande upphandlingsenhet förs över till FMV liksom delar av FMLOG:s stab och andra stödfunktioner. På Markverkstäder och logistik nav som t ex i Boden, Karlsborg och Revingehed ser man positivt på förändringen.

Beslutet är ytterligare en överenskommelse mellan alliansregeringen och Socialdemokraterna där regeringen aktivt har sökt en bred samsyn. Försvaret fokuserar på kärnverksamheten och hämtar samtidigt erfarenheter från andra. Så ska skattebetalarnas resurser hanteras och trygghet och säkerhet ges.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Bookmark the permalink.

Comments are closed.