Cecilia och Försvarsministern i SvD om ny soldatlag

Alliansregeringen presenterar en bred överenskommelse för en om modern lagstiftning för soldatanställningar. Detta är den sista erforderliga pusselbiten för den historiska pågående försvarsreformen.

Läs Försvarsminister Sten Tolgfors och Cecilia på Svenska Dagbladets Brännpunkt här.

Bred överenskommelse om modern lagstiftning för soldatanställningar

Alliansregeringen har kommit överens med Socialdemokraterna om den sista och erforderliga pusselbiten för den historiska pågående försvarsreformen.

– Alliansregeringen har sökt aktivt stöd för en bred överenskommelse med Socialdemokraterna kring denna arbetsrättslagstiftning; ” Soldatanställningar i Försvarsmakten”(proposition 2011/12:115). Samtalen har varit konstruktiva, vilket den senaste tiden gett flera breda överenskommelser inom försvars- och säkerhetspolitiken, säger Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot, Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare.

Överenskommelsen innebär att kontinuerligt tjänstgörande, soldater, sjömän och gruppbefäl ska kunna anställas tidsbegränsat i sex till åtta år med möjlighet att ingå nytt anställningsavtal. Total anställningstid ska kunna uppgå till högst sexton år.

Soldater, sjömän och gruppbefäl med tidvis anställning ska ha rätt till ledighet från sin civila anställning i högst tolv månader för tjänstgöring i Försvarsmakten. Förslaget gäller även studier.

– Jag välkomnar att vi har kommit överens om den sista lagstiftningsdelen av försvarsreformen. Nu kommer arbetsmarknadens parter förhandla fram kollektivavtal. Försvarsmakten har nu alla redskap att fullt ut verkställa reformen i sin helhet, avslutar Widegren (M)

En effektivare personalförsörjning är den viktigaste förändringen i det nya försvaret. Det ger förutsättningar för ett modernt, användbart och tillgängligt försvar som kan genomföra insatser såväl i Sverige som internationellt.

Försvarsministern och Cecilia (M) på Svenska Dagbladets Brännpunkt;

Bättre och tydligare villkor för soldaterna

Nu har riksdagen att besluta om den sista stora pusselbiten i försvarets reformering. Detta lagförslag om ”Soldatanställningar i Försvarsmakten” skapar en ramlagstiftning som arbetsmarknadens parter gemensamt kan använda för kommande kollektivavtal. Denna ramlagstiftning möjliggör längre tidsbegränsade anställningar för soldater i upp till åtta år. Soldater med tidvis anställning i försvaret ska ha arbetsrättsligt skydd och rätt till tjänstledighet från civil arbetsgivare för tjänstgöring i Försvarsmakten.

Nu är det Försvarsmakten som med alla politiska beslut på plats ska verkställa det nya försvaret med stärkt försvarsförmåga.

Alliansregeringen har aktivt sökt stöd för en bred överenskommelse kring denna arbetsrättslagstiftning med Socialdemokraterna. Samtalen har varit konstruktiva, liksom den senaste tidens övriga breda uppgörelser inom försvar- och säkerhetspolitiken.

Bland annat har Socialdemokraterna lyft fram vikten av lokala så kallade försvarsmaktsråd där samhällets alla delar träffas för att aktivt jobba med omställningen av försvaret som bidrar till att sätta fokus på boendefrågor men också stärker den folkliga förankringen. Exempel på detta arbete finns i Skaraborg och Norrbotten. Därtill ska Försvarsmakten tillsammans med parterna se över soldaters sociala villkor och premier.

Det militära försvaret är en fråga för hela samhället och alla dess invånare. Det är därför naturligt att det nya personalförsörjningssystemet för Försvarsmakten också berör andra delar av samhället. Den folkliga förankringen är helt avgörande för ökad trygghet och säkerhet.

En effektivare och mer ändamålsenlig personalförsörjning inom Försvarsmakten är den viktigaste förändringen i reformeringen av försvaret. Det är en förutsättning för att skapa ett modernt och användbart försvar med tillgängliga förband som kan genomföra insatser såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Förändringsbehovet är särskilt tydligt när det gäller hur behovet av gruppbefäl, soldater och sjömän ska tillgodoses. Riksdagen har beslutat att Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av stående och kontrakterade förband, med hel- respektive deltidsanställda soldater och ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Huvuddelen av den militära personalen kommer att ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten, till exempel hos en civil arbetsgivare eller som student. Det innebär att den som tjänstgör tidvis i försvaret kommer att jobba växelvis i försvaret och hos sin civila arbetsgivare.

Under 2011 tecknade Försvarsmakten över 4 200 interimsavtal med gruppchefer, soldater och sjömän för tidvis tjänstgöring i Försvarsmaktens insatsorganisation. Med den nya lagstiftningen på plats från halvårsskiftet 2012 kan Försvarsmakten gå vidare och sluta de 2 400 permanenta avtal som är angivna målet i Försvarsmaktens utvecklingsplan. Givet det väl genomförda rekryteringsarbetet under 2011 har man goda förutsättningar att uppnå målen för 2012.

Sedan tidigare finns en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer i kollektivavtal som möjliggör tidsbegränsade anställningar i sex till åtta år för kontinuerligt tjänstgörande soldater. Avtalet möjliggör förlängning i ytterligare en anställningsperiod. Det militära försvaret är ett nationellt säkerhetsintresse. Vi ser positivt på parternas överenskommelse men för att garantera en säker bemanning av Försvarsmakten krävs även lagstiftning.

Propositionen innehåller förslag på lagstiftning i ett antal arbetsrättsliga frågor:

• Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän ska kunna anställas tidsbegränsat i sex till åtta år med möjlighet att ingå ett nytt anställningsavtal. Total anställningstid ska kunna uppgå till högst sexton år.

• Gruppbefäl, soldater och sjömän med tidvis anställning i försvaret ska ha rätt till ledighet från sin civila anställning i högst tolv månader för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Förslaget omfattar även anstånd med studier.

• Vidare regleras soldatens skydd för den civila anställningen, rätt till ledighet från annan arbetsgivare för provanställning, skyldighet att informera civil arbetsgivare om tjänstgöring, rätt till återhämtningstid efter genomförd insats och ytterligare arbetsrättslig reglering som anställningsformen kräver.

Förslaget understryker vikten av förutsägbarhet för samtliga parter. Förutsägbarhet är viktigt för oss alla när vi väljer utbildning och anställning. Det är en central faktor för rekrytering till den grundläggande militär utbildningen och för att söka anställning i försvaret.

Tydliga anställningsformer för gruppbefäl, soldater och sjömän i Försvarsmakten är en viktig pusselbit utvecklingen av ett frivilligt insatsförsvar med användbara, tillgängliga och flexibla förband redo att göra insats med kort varsel såväl i Sverige som utanför.

 

STEN TOLGFORS (M)
försvarsminister

CECILIA WIDEGREN (M)
riksdagsledamot Skaraborg, försvarsutskottets vice ordförande

Bookmark the permalink.

Comments are closed.