Cecilia (M) och Norges utrikesordf: Gemensam nordisk incidentberedskap

Idag skriver försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren (M) och

Cecilia Widegren och Ine Eriksen Söreide.

hennes motsvarighet i Norska Stortinget Ine Eriksen Söreide, ordförande i Stortingets försvars- och utrikesutvalg på debattsajten Newsmill om ett gemensamt förslag som förlänger och förstärker flygsamarbetet.
De säkerhetspolitiska utmaningarna blir alltmer komplexa och gränslösa. Detta kräver ökat samarbete mellan Norge och Sverige som i mångt och mycket står inför liknande utmaningar. Flygsamarbetet Cross Border Training finns både i södra och norra Norden och är ett konkret exempel på där helheten av samarbete är större än de nationella delarna.

Redan idag finns gemensam luft- och sjöövervakning vilket utgör en viktig grund för en gemensam incidentberedskap. Att utöka samarbetet är en prioriterad uppgift för det nordiska försvarssamarbetet, skriver Ine Eriksen Söreide och Cecilia Widegren.

Läs artikeln på Newsmill här.

Läs artikeln nedan.

Nästa steg – gemensam nordisk incidentberedskap 

Sveriges närområde har under åren efter kalla krigets slut präglats av stabilitet och avspänning. Vi måste fortsätta att utveckla och fördjupa samarbetet i närområdet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Viktigt är att gå från ord till handling. Därför föreslår vi ett konkret förslag som vi skulle vilja utveckla vidare; skapandet av en gemensam nordisk incidentberedskap. Detta skulle höja vår förmåga att möta eventuella hot och risker i en föränderlig och globaliserad värld.

Idag anordnar Nya Moderaterna och Höyre ett rundabordssamtal på Sveriges Riksdag om det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet för att identifiera de viktiga utmaningar som vårt närområde står inför. Där kommer bl a ledande forskare ge sina bilder av vart det nordiska säkerhetssamarbetet är på väg.

De säkerhetspolitiska utmaningarna blir allt mer komplexa och är mer gränslösa och oförutsägbara än tidigare. Därför är det viktigt att tänka bredare, utveckla gemensam förmågebredd där fler blir vinnare. Nya utmaningar som klimatförändringar, cyberhot och internationell terrorism påverkar vår säkerhet i högsta grad. En bred hotbild kräver också mer samarbete mellan länder som i mångt och mycket står inför liknande utmaningar. Ett fördjupat nordiskt samarbete är ett naturligt steg för att möta framtidens utmaningar.

I ett samarbete är det viktigt att kunna vara konkret och kunna visa att samarbetet ger faktiska resultat som stärker de inblandade ländernas förmåga. Helheten måste vara större än summan av delarna. I det nordiska försvarssamarbetet kan vi peka på att sådana synergier uppnås. Ett bra exempel är flygsamarbetet Cross Border Training som finns både i norra och södra Norden. I norr samövar Norge, Sverige och Finland i Barentsregionen med utgångspunkt från baserna i Bodö, Rovaniemi och Kallax. I söder har Sverige och Danmark nyligen slutit avtal om ett liknande samarbete.

Genom att samöva med våra respektive flygstridskrafter kan större och mer realistiska övningar genomföras och de olika länderna får möjlighet att mäta den egna förmågan mot andra länders taktik och teknologi. Att utveckla konceptet med Cross Border Training är också något som är en prioriterad uppgift i det finska ordförandeskapet under 2013 för det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO).

De fördelar som uppnås genom samövningarna kan byggas vidare. Nordiska länder skulle kunna utveckla samarbetet till gemensam incidentberedskap. Genom samverkan med gemensam incidentberedskap skulle vi få en större volym, växla erfarenheter och en högre beredskap. Redan idag finns gemensam övervakning för både luft- och sjöövervakning som utgör en viktig grund för att skapa en gemensam incidentberedskap.

Tillsammans, åtta länder emellan, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och de baltiska länderna, har Sverige sjölägessystemet SUCBAS. SUCBAS används för såväl civila som militära ändamål. Det handlar bl.a. om att kontrollera handelsflöden, öka den maritima säkerheten och förebygga eventuella miljörisker. Informationen i systemet är skiktad vilket gör man kan välja hur mycket information en myndighet kan få tillgång till.

Sedan 2010 deltar Sverige i ett samarbete tillsammans med Norge om utbyte av luftlägesinformation. Samarbetet stärker förmågan och beredskapen att hantera incidenter och förbättrar även förutsättningarna för de gemensamma flygövningarna mellan svenska och norska förband. Vi ser en vidareutveckling av luftövervakningssamarbetet i vårt närområde som naturligt.

Genom att skapa konkretion i det nordiska försvarssamarbetet skapar vi säkerhet i vårt närområde och fyller vår solidaritetsförklaring med innehåll. De nordiska länderna delar en gemensam värdegrund och står inför gemensamma utmaningar. Att nu ta det samarbetet ett steg längre är något som är både önskvärt och nödvändigt.

Ine Eriksen Søreide (Høyre)
Utrikes- och Försvarsutskottets ordförande i Norge

Cecilia Widegren (M)
Riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Bookmark the permalink.

Comments are closed.