Cecilia (M) framhåller veteraner på FN-dagen!

skriver tillsammans med Sveriges Försvarsminister Karin Enström på årets FN-dag om de viktiga erkännande som Sverige gör för sina veteraner! IMG_1634

Idag, den 24 oktober, uppmärksammas internationella FN-dagen.

FN:s säkerhetsråd har av medlemsstaterna fått huvudansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Sammanlagt har över 100 000 svenskar deltagit i fredsfrämjande insatser runt om i världen under FN:s mandat. Alliansregeringen har som första regering i Sverige tagit fram en samlad politik för våra veteraner med tydligt rehabiliteringsansvar, psykologhjälp och anhörigstöd.

Sverige är idag en integrerad del av en globaliserad värld där händelser och konflikter på andra sidan jorden påverkar Sverige. Genom att ta vårt ansvar för internationell fred och säkerhet kan vi förbättra situationen för människor som lever i konfliktområden samtidigt som det stärker vår egen säkerhet. Internationella insatser, såväl militära som civila, är ett viktigt verktyg för fred och säkerhet och där Sverige varit en bidragande nation under lång tid.

Insatserna är förknippade med stora risker och åtskilliga är de svenskar som skadats eller mist sina liv i fredens tjänst. Regeringen och dess myndigheter har ett ansvar att se till att de män och kvinnor som gör och har gjort internationella insatser är väl förberedda när de åker ut, men även får ett bra mottagande när de kommer hem.

Försvarsmakten genomför nu den politik för veteransoldater som alliansregeringen har beslutat. En bärande tanke i veteranpolitiken är att ta ett helhetsgrepp och stärka såväl förberedelse inför insats, stöd och åtgärder under insatsen som omhändertagande, stöd och eventuell rehabilitering efter insatsen.

Också stödet till de anhöriga, särskilt barn, utgör en viktig del i denna helhetssyn. Ingen insats kan genomföras framgångsrikt utan att personen på plats känner stöd från anhöriga hemma. Det är många anhöriga som påverkas när deras nära och kära åker ut på uppdrag som ofta innebär stora risker. Behoven ser lite olika ut men Försvarsmakten arbetar med allt från att underlätta att hålla kontakten mellan den som är borta och de som är hemma, till att ordna träffar för de som är hemma och kontinuerligt informera om insatsverksamheten. Det är viktigt att anhörigföreningar kan få ekonomiskt stöd för sin verksamhet av Försvarsmakten. Därför säkerställer regeringen detta genom att reglera det i en förordning.

Konkret innebär en del av veteranpolitiken att ett skyddsnät har skapats där det finns veteransamordnare såväl lokalt ute på förbanden som centralt. Dessa kan ge stöd och vägledning vid exempelvis vårdbehov eller försäkringsärenden. Ett flertal psykologer har anställts på förbanden för att stärka arbetet med de som ska åka ut, och har varit ute, på insatser.

Regeringen har också beslutat att Försvarsmakten får stödja ideella organisationer som tex Svenska soldathemsförbundet, Svenska veteranförbundet Fredsbaskrarna samt anhörigorganisationen Invidzonen. De ideella organisationerna skapar nätverk och sociala aktiviteter för veteranerna och bistår även med samtalsstöd och rådgivning.

Det är viktigt att höja statusen för veteranerna i samhället och ge dem ett offentligt erkännande. Den 29 maj är numer den officiella veterandagen och den högtidlighålls på Djurgården i Stockholm i anslutning till det nyinvigda veteranmonumentet och vid förband runt om i landet. Ceremonin är också ett tillfälle då Försvarsmakten delar ut medaljen för sårade i strid, samt Försvarsmaktens förtjänstmedalj.

Vi är stolta över att svenska män och kvinnor är beredda att göra en insats för fred och säkerhet. De förtjänar erkännande för sitt arbete som ofta är förenat med uppoffringar och risktagande. Alliansen har skapat en samlad politik med syfte att skapa trygghet och stöd för våra svenska veteraner. Det är ett viktigt och välbehövligt erkännande för den insats som alla svenska veteraner gjort.

Karin Enström (M)
Försvarsminister

 

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg
Försvarsberedningens ordförande

Bookmark the permalink.

Comments are closed.