Cecilia (M) talar på Folk och Försvars rikskonferens

Cecilia (M) talar som Försvarsberedningens ordförande om framtidens försvar och beredningens arbete för att förbereda underlag inför nästa försvarsbeslut 2015.FOF 2

Ordförande Försvarsberedningen talar

Talande ordet gäller. Tack för möjligheten att komma hit idag och redovisa Försvarsberedningens arbete hittills.

Vi har nu fått lyssna till ett antal olika anföranden om hur partierna ser på försvars- och säkerhetspolitiken. Som alla märkt finns lite olika beskrivningar och förslag till inriktningar för framtiden.

Men trots skillnaderna verkar det finnas ett område där alla partier är rörande överens. Nämligen påpekandet att ”Det här måste Försvarsberedningen lösa ut”.

Ibland känns det nästan som att vi ska vara en sådan där liten schweizisk armékniv. Vad problemet än är så finns det alltid någon liten kniv, tandpetare eller förstoringsglas däri som kan användas för att lösa problemet.

Jag ska återkomma till både det som Försvarsberedningen har kommit överens om hittills, och vilka utmaningar som kvarstår i beredningens arbete.

Låt mig ta tillfället i akt och säga att det naturligtvis känns roligt att det finns höga förväntningar på oss. I grunden visar det hur viktig försvars- och säkerhetspolitiken är. Liksom att den har en speciell roll i det politiska samtalet.

Det ställer kanske extra höga krav på oss förtroendevalda att ta ansvar och söka efter breda överenskommelser. Vilket är själva syftet med Försvarsberedningen.

Årets folk och försvar har verkligen erbjudit många ambitiösa idéer om vad partierna vill göra för att forma Sveriges försvar.

Nu måste planerna vägas samman och möta verkligheten och prioriteringarna göras.

Försvarsberedningen är en av många aktörer som har ett ansvar för utvecklingen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Sveriges försvar är en gemensam angelägenhet för all vi som har samlats här i våra respektive roller. Vi har alla ett ansvar att göra det möjligt. På samma sätt som soldater, sjömän och officerare gör varje dag.

Sverige står inför nya utmaningar.

Som ett av världens mest globaliserade länder ställs vi ständigt inför nya möjligheter.

Hoten mot vår säkerhet är gräns-och sektoröverskridande och kan inte längre definieras enbart i territoriella termer.

Hoten är av olika dignitet, olika karaktär och skeenden kan utvecklas och spridas mycket hastigt. Säkerheten ligger i att säkra de globala flödena. Allt detta ökar, närmast dramatiskt kraven på kunskap. Kunskap om säkerhet – är grundläggande för att kunna bedöma en värld av tilltagande osäkerhet.

Sverige står inför strategiska beslut som ska stärka vår säkerhet. I en omvärld i snabb förändring måste Sveriges civila och militära förmågor och olika kapaciteter förändras och utvecklas i takt med utvecklingen i vår omvärld.

Detta kräver ansvarstagande partier. Kraft och ork att ställa sig över dagsaktuella försvars- och säkerhetspolitiska utspel. Förmåga att blicka framåt för att värna kommande generationers säkerhet och trygghet.

Jag har att hålla samman och tydliggöra dessa strategiska avgöranden, vägval om ni så vill. Vi i Försvarsberedningen som helhet ska sitta tillsammans och göra jobbet med avvägningar, prioriteringar och i en helhet.

För första gången på sex år har Sverige en ny säkerhetspolitisk analys. Framtagen i bred politisk samsyn – ”Vägval i en globaliserad värld”.

Sveriges Försvarsberedning har därmed åter samverkat för att bygga en grund för skyddet av Sveriges intressen här idag, och imorgon.

Vi gör det för att vi värnar och tar ett ansvar för nationella intressen och vår gemensamma framtid.

Vi har visat på hur man bygger tillit och respekt mellan riksdagens demokratiskt valda partier. Vi lade de dagspolitiska trätorna bakom oss och fann enighet, alla utifrån olika utgångspunkter och åsikter.

Vi har tagit ansvar för att skapa en gemensam omvärldsbild.

Nu återstår den viktiga uppgiften att lämna förslag för nästa försvarsbeslutsperiod. Det förutsätter fortsatt ansvarstagande partier som är beredda att kompromissa, men också väga samman förmågor och resurser till en helhet.

Tillsammans med sakkunniga, experter och vårt sekretariat har vi riksdagsledamöter jobbat intensivt med den försvarspolitiska rapporten under hösten och naturligtvis återstår arbete.

Vi har en ambitiös arbetsplan.

För det är självklart att det är en utmaning för partierna att ta ansvar med förankrade ledamöter, att genomföra det som förenar, att skapa en robust långsiktig helhet. Vi måste vara realistiska och förhålla oss till verkligheten.

Försvarsberedningens uppgift är att bidra med den övergripande strategiska inriktningen för försvaret av Sverige. Den försvarspolitiska rapporten är ett underlag för kommande försvarsbeslut men ersätter inte på något sätt varje partis helhetsavvägningar eller regeringsalternativs eget budgetarbete för att finansiera statens samlade utgifter.

Ökad transparens och öppenhet är viktigt i vårt arbete med att bygga kunskap. Lyssna in och värdera framtidens trender. Vi blandar våra slutna möten med öppna utfrågningar. Och snart berikar ytterligare inspel.

Vi träffar regelbundet ansvariga myndigheter som – Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi samtalar med medarbetarna; de som varje dag gör jobbet.

Vi har besökt platser, nära och långt borta för att få ta del av olika perspektiv.

För att nämna några:

Vi har samtalat med regeringar och experter i olika delar av världen t ex USA och Singapore, som i hela vårt närområde.

Jag har mött Rysslands utrikesminister Lavrov och Försvarsberedningen har haft överläggningar i flera steg med finska parlamentariska arbetsgrupper för försvarspolitik, nu senast i höstas. Våra utgångspunkter för det fortsatta arbetet är.

Vi avser fullfölja den nya inriktning för försvaret som lades fast av riksdagen 2009. Detta konstaterade vi redan i den säkerhetspolitiska rapporten förra året.

Försvarsberedningen anser att insatsorganisationen med omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagning, utformade, resurssatta och övade för sina uppgifter, bäst tillgodoser behovet av handlingsfrihet och förmåga att uppnå målen för vår säkerhet.

Hoten mot vår säkerhet, inklusive risken för militära kriser och incidenter i vårt närområde, understryker behovet av en insatsorganisation med hög tillgänglighet, flexibilitet och moderna förband.

Ansvarig myndighet – Försvarsmakten – har inlett detta omfattande arbete. Många års arbete återstår, för att systematiskt bygga upp en ny försvarsstruktur som kan vara ett starkt stöd för en samlande och framåtsyftande säkerhetspolitik.

Med vårt nuvarande uppdrag, vill regeringen få förslag på justeringar som stärker förutsättningarna för hur nuvarande inriktning av Sveriges försvar ska kunna implementeras, men även att den ska kunna anpassas till omvärldsutvecklingen, inklusive förmågeutvecklingen här hemma, i vårt närområde och globalt.

Försvarsberedningen kommer att lämna förslag för att stärka det svenska försvaret under den kommande försvarsinriktningsperioden, d v s efter den 1 januari 2016.

Sverige är inte längre ensamt. Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Den solidariska säkerhetspolitiken utgör grunden även för försvarspolitiken. Försvarsberedningen diskuterar nu hur vi kan utveckla de förslag som presenterades i den säkerhetspolitiska rapporten.

T.ex. vill vi att det nordiska försvarssamarbetet fördjupas bl.a. genom informationsutbyte om de nordiska ländernas nationella försvarsplanering och genom gemensam incidentberedskap.

Även vi delar Statsminister Reinfeldts och President Niinistös ambitioner om ett tätare svensk-finskt samarbete.

Vi analyserar förmågeutvecklingen i omvärlden och undersöker hur de svenska stridskrafterna bör utvecklas; hur vi kan skapa ett modernt samlat försvar inkluderande ett militärt försvar och ett civilt förvar.

Vi utreder hur vi med det användbara försvaret kan säkerställa en tillgänglig operativ förmåga såväl i fredstid som vid höjd beredskap.

Försvaret av Sverige börjar i Sverige. Och, det kräver professionella förband, samövade, tillgängliga med hög kvalitet som är användbara.

Målet för det militära försvaret kan ses som självklart men vi har genom vårt analysarbete redan nu konstaterat att det behöver förtydligas för att skapa ett modernt försvar – här och nu – anpassat till dagens och framtidens säkerhetspolitiska läge.

Försvarsberedningen har även att överväga behov av justeringar inom nya personalförsörjningssystemet, för att på ett konstruktivt sätt stödja Försvarsmaktens arbete med att implementera reformen.

Det är därför positivt att ÖB redovisar goda resultat för rekryteringen men försvarsreformen är en samhällsreform som kräver ett bredare engagemang av fler aktörer.

Vi analyserar även det civila försvaret. Planeringen för civilt försvar avvecklades till stora delar några år in på 2000-talet.

Försvarsberedningen kommer utveckla tankegångar kring det civila försvaret genom att analysera och föreslå inriktning för det civila försvaret inklusive Försvarsmaktens behov av stöd från civila verksamheter, vid höjd beredskap och krig.

Försvarsberedningen understryker vikten av att den fortsatta utvecklingen av civilt försvar sker gemensamt och planeras mellan civila och militära myndigheter. Detta bygger vi vidare på i den försvarspolitiska rapporten. Nya säkerhetspolitiska utmaningar kräver skarpa civila och militära förmågor.

Vi ser även över Försvarsmaktens förmåga att stödja samhället och de civila krishanteringsaktörerna vid allvarliga olyckor och fredstida krissituationer.

Erfarenheterna från terrordåden i Norge måste tas omhand även hos oss. Då fanns resurserna men de kunde inte samordnas. Vi måste säkerställa att alla våra tillgängliga resurser kan användas på ett effektivt sätt vid en katastrof och kris.

I vår säkerhetspolitiska rapport finns skarpa förslag om att förbättra förmågan att leda och samverka i kris. Vi föreslår även att samutnyttjandet av militära och civila resurser bör öka mellan t.ex. Polisen och Försvarsmakten, både materiel och andra förmågor. Med ändliga resurser är det vårt ansvar att säkerställa att tillgängliga resurser används rationellt.

Om ett år – i Sälen – kommer vi att diskutera innehållet i regeringens kommande förslag till försvarspolitisk proposition för tiden efter den 1 januari 2016.

Försvarsberedningens två rapporter kommer att vara viktiga underlag till detta arbete. En bred politisk enighet om de viktiga säkerhets- och försvarspolitiska frågorna ger försvaret – Försvarsmakten och dess medarbetare – en stabil grund att utvecklas från. Detta är viktig även för alla frivilliga – engagerade i våra många frivilligorganisationer –

Försvars- och säkerhetspolitiken får inte vara ett slagfält för kortsiktiga politiska fejder. Det skadar bara; Sverige, Sveriges trovärdighet och vårt försvar.

Men, för att lyckas med det, krävs, stort ansvarstagande av partierna, samsyn om strategiska beslut, vilka resurser och prioriteringar som ska göras och vilka avvägningar som krävs i en helhetsbedömning.

Vi ska agera nu för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.

För Sverige, för våra nationella intressen.

Vid mottaganden av inspel till försvarspolitiska rapporten

Stort tack för inspel till Försvarsberedningens arbete!

Det är nu upp till oss ledamöter att lyfta upp detta till en strategisk nivå och sätta in det i ett större sammanhang – en helhetsbild av Sveriges försvar, användbart och tillgängligt här och nu, anpassat till dagens och framtidens säkerhetspolitiska läge.

Vi är flera aktörer och engagerade som vill vara med och bidra till ett användbart svenskt försvar här hemma, i närområdet och långt borta. Vi måste tillsammans ta ett ansvar för att lägga en stabil grund för myndigheternas arbete med att skapa ett relevant försvar.

Jag välkomnar alla tankar och idéer om utvecklingen av svensk försvarsförmåga! De är ett viktigt ingångsvärde i Försvarsberedningens arbete!

Tack!

Se Cecilias anförande här:

http://www.svt.se/nyhetsklipp/svtforum/

http://folkochforsvar.se/index.php/rikskonferensen.html

Bookmark the permalink.

Comments are closed.