Cecilia (M): Stärk hela rättskedjan i Skaraborg

M: Största satsningen på lag och ordning på över 20 år Cecilia Widegren i Gamla Stan

 

Otryggheten ökar, kriminella i Sverige flyttar fram sina positioner och svensk polis är i kris.

Utredningsresultaten är de sämsta på mycket länge. När människor börja tappa förtroendet för rättsväsendet så står vi inför en mycket allvarlig utveckling. Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle. Utvecklingen måste vändas.

 

Moderaternas förslag är den största satsningen på över 20 år med hela 12 miljarder de kommande åren.

 

Moderaternas satsning innebär att vi avsätter 3,4 miljarder mer än S och regeringen för att öka tryggheten.

 

Hela rättskedjan

 

Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande samhälle. Fler brott ska utredas och framför allt klaras upp. Vi stärker hela rättskedjan och ökar resurserna till bl a Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar och Kriminalvården.

 

Fler brott ska utredas och klaras upp

 

Det är mycket allvarligt att brottsuppklaringen sjunker och nu är den lägsta på många år. Den utvecklingen måste vändas. Brott ska utredas och klaras upp i så stor utsträckning so möjligt. Ungefär tre fjärdedelar av antalet anmälda brott är sådana som drabbar människor i vardagen, s k mängdbrott. Alltför många drabbas av att brottsutredningen per automatik läggs ned. Samhällets signal till gärningsmannen, brottsoffret och övriga medborgare uteblir. Polis och åklagare måste därför prioritera mängdbrott högre. Det kräver att polisen genomför fler brottsplatsundersökningar och av högre kvalitet samt att brotts- och ärendesamordningen effektiveras hos Polis- och Åklagarmyndigheten.

 

Fördubbla skadestånd för brottsoffer

 

Nivån för kränkningsersättning p g av brott ska fördubblas. Den höjda ersättningen ska bekostas av de som begår brott. Den kränkning som brottsoffret lidit efter att ha utsatts för brott måste uppgraderas för att stå i bättre överensstämmelse med de etiska och sociala värderingar som är rådande idag.

 

Eftersom samhällets och Moderaternas, syn på brottslighet som drabbar brottsoffer på ett integritetskränkande sätt har skärpts bör ersättningsnivåerna för kränkning höjas.

 

Moderaternas förslag innebär att dagens nivåer vad gäller kränkningsersättningens storlek fördubblas. Med utgångspunkt i de schablonbelopp för kränkningsersättning som gäller idag skulle nya schablonbelopp vad gäller vissa brottstyper uppgå till följande nivåer.

 

 

 

 

Brottstyp Ersättningsnivå idag Ersättningsnivå med M:s förslag
Våldtäkt 100 000 kr 200 000 kr
Grov våldtäkt 150 000 kr 300 000 kr
Försök till våldtäkt 50 000 kr 100 000 kr
Våldtäkt mot barn 100 000 kr 200 000 kr
Mordförsök 125 000 kr 250 000 kr
Synnerligen grov misshandel 100 000 kr 200 000 kr
Misshandel 5 000 kr 10 000 kr
Grov misshandel 15 000- 50 000kr 30 000-100 000kr
Grov kvinnofridskränkning 30 000 kr – 70 000 kr 60 000 kr – 140 000 kr
Olaga hot (verbalt) 5 000 kr 10 000 kr
Olaga hot (med vapen) 10 000 kr 20 000 kr
Överträdelse av kontaktförbud 5 000 kr 10 000 kr
Förgripelse mot tjänsteman 0-5 000 kr 0-10 000 kr
Övergrepp i rättssak 5 000 kr – 20 000 kr 10 000 kr – 40 000 kr
Rån med vapen 12 000 kr 24 000 kr

 

 

Stärk domstolarnas oberoende

 

Vår svenska rättsordning och medborgarnas rättssäkerhet bygger också på att domstolsväsendet är oberoende från regering och riksdag. Skyddet för att värna denna ordning bör stärkas.

 

Domstolsverket bör ersättas med ett självständigt juridiskt råd.

I andra länder, t ex Danmark och Norge, leds domstolsväsendet inte av myndighet som är underordnad regeringen utan av ett från regering och riksdag, självständigt juridiskt råd som består av bl a välrenommerade domare.

 

Se över ansvaret för tillsynen över domstolarna.

I dag utöver Justitiekanslern, JK, som lunder under regeringen, tillsyn över bl a domstolarna. I det arbetet ingår att granska att domstolarna följer de regler som styr deras verksamhet och JK har möjlighet att väcka åtal mot domare. Då granskningen innebär vissa maktmedel bör det anses mindre problematiskt och granskningen utförs av ett organ under riksdagen. Tillsynen över domstolarna bör därför flyttas till JO, som är riksdagens ombudsman.

 

 

 

 

Moderaterna

Bookmark the permalink.

Comments are closed.