Cecilia (M): Vår försäkring – ett starkare försvar

M: Vår försäkring – ett starkare försvar

Sverige befinner sig idag i ett oförutsägbart säkerhetsläge, därför att Östersjöområdet fortsätter att försämras. Enligt Försvarsmakten bör därför detta uppmärksammas; Ryssland fortsätter att stärka sin militära förmåga, nya tekniska system för långdistansbekämpning kommer att placeras i närområdet, samt att hotet från hybridkrigföringen kommer att öka.

Därför är vi moderater tydliga. Sverige måste stärka den sammantagna försvarsförmågan, både genom ett svenskt Nato-medlemskap och genom ett stärkt svenskt försvar.

Det pågår alltjämt ett krig i Ukraina där Ryssland med jämna mellanrum höjer temperaturen i konflikten. Sverige utsätts dagligen för cyberangrepp och desinformation från fientligt sinnade stater. Därför ska försvaret stärkas.

För att försvaret ska kunna lösa sin uppgift att värna svenskt territorium och svenska intressen i en allt mer orolig omvärld, krävs resurser. I den budget som nu antagits av riksdagen, som bygger på Alliansens reformagenda, föreslagen av moderaterna och kristdemokraterna, tillförs närmare 3,9 miljarder kronor mer till försvaret för 2019 jämfört med den avgående regeringens förslag. Det gör att Skaraborgs regementen och flottilj, Skövde, Karlsborg och Såtenäs, stärks, steg för steg. Inte bara Försvarsmakten får mer medel, utan också en rad andra myndigheter som ingår i totalförsvaret, bland annat Försvarets radioanstalt, Rekryteringsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vårt mål är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett starkt försvar.

 

Våra satsningar på vår trygghet är långsiktiga. Ökade resurser måste också omsättas till faktisk höjd försvarsförmåga. Att bygga ut Sveriges försvarsförmåga kommer därför att kräva god kostnadskontroll, spårbarhet och uppföljning. Därtill att Sverige tar steget till fullvärdigt NATO-medlemskap.

 

För att vi ska fortsatt kunna leva i fred och ha ett samhälle som bygger på demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter måste vi ha ett trovärdigt försvar och en säkerhetspolitik som utgör en helhet. Därför kommer vi fortsätta långsiktiga satsningar på att stärka landets försvar.

 

Beatrice Ask (M)

riksdagsledamot Försvarsutskottet

Försvarspolitisk talesperson

 

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Skattepolitisk talesperson

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.