Cecilia (M) delade ut ett av Sveriges riksdags stipendier


Cecilia (M) delade ut ett av Sveriges riksdags stipendier på Ållebergsgymnasiet, FALKÖPING

I veckan tilldelades gymnasieelever från samhällsprogrammet med beteendevetenskap som inriktning, SA17B, Ållebergsgymnasiet, Falköping, ett stipendium från Sveriges Riksdag av Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M). Det är från Sveriges riksdagsstipendiefond, och medel från stiftelsen Braathens fond, där Widegren är tillika styrelseordförande, som utdelningen skedde.

Stipendiets inriktning, omfattning och uppdrag, ger Ållebergseleverna Abeer, Elsa, Liana, Emma och Filip tillsammans med lärarna Gabriella Liljegren och Fredrik Dahlström, möjligheter att presentera sitt gymnasiearbete för riksdagens ledamöter, personal och Sveriges talman Andreas Norlen, i slutet av november, då de åker till Sveriges riksdag, där de tillsammans med fyra andra skolor som tilldelats stipendiet, kommer att medverka vid en demokratidag.

Stipendiet handlar om att eleverna nu kommer att fördjupa sig i demokratiarbete som Sverige gör, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Sverige är en humanitär stormakt, även vad gäller demokratins värden runt om i världen och detta arbete utförs av riksdagens ledamöter i Sveriges delegation för Interparlamentariska unionen som i år firar 140 år och är Förenta Nationernas, FNs, föregångare.

– Det är så klart en stor ära att få riksdagens och de politiska partiernas förtroende att på bästa sätt förvalta dessa resurser. Min ingång är att bredda riksdagens arbete ute i hela landet bl a genom att möjliggöra stipendier till fler och på olika sätt möjliggöra att det demokratiska arbetet får fler ansikten och engagemang, utanför riksdagens portar. Därtill stärka det demokratiska samtalet genom att ordna seminarier, debatter och möjliggöra för skribenter att skriva.

I år när svensk demokrati firar 100 år, så är det klart att vi på bästa sätt skall understödja det jubileum säger Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Norra Vånga med anledning av att hon de kommande åren kommer att leda riksdagens Stiftelsefonder.

– Det är självklart glädjande att kunna dela ut detta stipendium i Skaraborg och i Falköping, säger Widegren (M), som är ordförande för den Interparlamentariska unionen.

Till riksdagen har under åren donerats gåvor, gåvobrev och testamenterade donationer.
Braathens fond, donerades till Sveriges riksdag genom gåvobrev för över 100 år sedan, år 1909, för att
”användas för stödjande av dess verksamhet, vare sig för främjande av mellanfolkliga överenskommelser och
rättsinstitutioner för fredligt utjämnande av tvistefrågor, som kunna beröra vårt land, eller
för att hos vårt folk väcka och underhålla kunskap om och intresse för strävanden i detta syfte”.

Stiftelsens medel utlyses och utdelas regelbundet för att öka kännedomen om riksdagens arbete och riksdagens internationella engagemang i enlighet med stiftelsens ändamål.

Bakgrund;
Genom åren har medborgare donerat, skänkt eller testamenterat, medel till riksdagen. Dessa organiseras i en Stiftelsefond under riksdagen, som leds av en styrelse med representanter från riksdagens partier. En enig riksdag har valt Skaraborgs riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) för att under mandatperioden leda arbetet med att förvalta, tolka gåvobrevens intensioner och viljor, och sedan omsätta dem för att på bästa sätt stärka demokratin, riksdagens arbete som medborgarnas företrädare och riksdagens internationella arbete

Underlag;

Utlysning: Stipendium för gymnasier via stiftelsen Braathens fond

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, IPU, som förvaltar stiftelsen Braathens fond, har beslutat att avsätta medel för stipendier om 6 000 kronor vardera för fem utvalda gymnasier med inriktning mot media, från fem valkretsar under 2019. Dessa ska täcka kostnader för att ta fram presentation om Interparlamentariska unionen, IPU, samt den svenska delegationens arbete, samt resa till och från riksdagen för ett antal, inklusive någon journalist. Presentationen bör bestå av en power point och en kortare film.

Syfte: Avsikten är att sprida information om det globala interparlamentariska samarbetet som riksdagen är engagerad i och elevernas konkreta uppgift blir att sammanställa presentation om IPU:s historia, skildra organisationens största framgångar samt även skildra talmannens och den nuvarande svenska delegationen, och dess arbete. Eleverna kommer sedan att bjudas in tillsammans med övriga stipendiater att redovisa presentationer för ledamöter på Sveriges riksdag. Stipendiet inkluderar även att erbjuda en lokal reporter att följa med till riksdagen.

Läs mera om IPU och IPU:s arbete på organisationens hemsida: https://www.ipu.org/
Om IPU
Interparlamentariska unionen, IPU, är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades för mer än hundra år sedan i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. Organisationen har för närvarande 178 nationella parlament som medlemmar. IPU bildades 1889 och antalet medlemmar har mer än fördubblats under de senaste trettio åren. Organisationens uppgift är bland annat att främja kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. Att hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet.

IPU arbetar också mycket med internationellt utvecklingssamarbete. Arbetet omfattar frågor som representativ demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet och kvinnors deltagande i politiken. IPU värnar också parlamentarikers mänskliga rättigheter och främjar internationell säkerhet och hållbar utveckling. Organisationen har genom åren närmat sig FN och har sedan 2002 observatörsstatus i generalförsamlingen.
Mera information om IPU och riksdagens IPU-delegation på riksdagens hemsida: www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/internationellt-arbete/parlamentariska-forsamlingar/
Om Braathens fond: Fonden har donerats till Sveriges riksdag genom gåvobrev år 1909 för att ”användas för stödjande av dess verksamhet, vare sig för främjande av mellanfolkliga överenskommelser och rättsinstitutioner för fredligt utjämnande av tvistefrågor, som kunna beröra vårt land, eller för att hos vårt folk väcka och underhålla kunskap om och intresse för strävanden i detta syfte”. Stiftelsens medel utlyses och utdelas regelbundet för att öka kännedomen om riksdagens interparlamentariska arbete i enlighet med stiftelsens ändamål.

Kontaktperson: Emelie Nilsson, Biträdande delegationssekreterare, riksdagens internationella kansli. E-post: emelie.nilsson@riksdagen.se
Tel: 08-786 56 80

Vänliga hälsningar,

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot
Ordförande för riksdagens IPU-delegation

Bookmark the permalink.

Comments are closed.